آموزش ساخت صفحه بندی مطالب در وردپرس

آموزش ساخت صفحه بندی مطالب در وردپرس

آموزش ساخت صفحه بندی مطالب در وردپرس

وقتی مطالب شما تعدادش بالا رود مجبورید برای آن ها صفحه بندی ایجاد نمایید . شما میتوانید در هر صفحه تعداد مشخصی از مطالب خود را نمایش دهید.

برای ایجاد صفحه بندی در وردپرس کافیست کد زیر را در functions.php قرار دهید

function a4fran3_pagination_paged() {

 if( is_singular() )
  return;

 global $wp_query;

 /** Stop execution if there's only 1 page */
 if( $wp_query->max_num_pages <= 1 )
  return;

 $paged = get_query_var( 'paged' ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1;
 $max  = intval( $wp_query->max_num_pages );

 /**	Add current page to the array */
 if ( $paged >= 1 )
  $links[] = $paged;

 /**	Add the pages around the current page to the array */
 if ( $paged >= 3 ) {
  $links[] = $paged - 1;
  $links[] = $paged - 2;
 }

 if ( ( $paged + 2 ) <= $max ) {
  $links[] = $paged + 2;
  $links[] = $paged + 1;
 }

 echo '<div class="a4fran3num"><ul>' . "\n";

 /**	Previous Post Link */
 if ( get_previous_posts_link() )
  printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_previous_posts_link() );

 /**	Link to first page, plus ellipses if necessary */
 if ( ! in_array( 1, $links ) ) {
  $class = 1 == $paged ? ' class="active"' : '';

  printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( 1 ) ), '1' );

  if ( ! in_array( 2, $links ) )
   echo '<li>…</li>';
 }

 /**	Link to current page, plus 2 pages in either direction if necessary */
 sort( $links );
 foreach ( (array) $links as $link ) {
  $class = $paged == $link ? ' class="active"' : '';
  printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $link ) ), $link );
 }

 /**	Link to last page, plus ellipses if necessary */
 if ( ! in_array( $max, $links ) ) {
  if ( ! in_array( $max - 1, $links ) )
   echo '<li>…</li>' . "\n";

  $class = $paged == $max ? ' class="active"' : '';
  printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $max ) ), $max );
 }

 /**	Next Post Link */
 if ( get_next_posts_link() )
  printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_next_posts_link() );

 echo '</ul></div>' . "\n";

}

سپس شما باید کد زیر را در قسمتی که قصد دارید صفحه بندی را نمایش دهید جایگذاری کنید

<?php a4fran3_pagination_paged(); ?>

نکته : توجه داشته باشید کد باید در انتهای حلقه قرار گیرد در غیر این صورت عمل نخواهد کرد

 

در صورتی که از ظاهر صفحه بندی راضی نیست میتوانید کد زیر را در استایل قالب اضافه نمایید

/* a4fran3.ir Panination */
.a4fran3num {
 float: right;
 width: 100%;
 text-align: center;
 margin-top: 10px;
 margin-bottom: 10px;
}
.a4fran3num li a,
.a4fran3num li a:hover,
.a4fran3num li.active a,
.a4fran3num li.disabled {
 color: #fff;
 text-decoration:none;
}
.a4fran3num li {
 display: inline;
}
.a4fran3num li a,
.a4fran3num li a:hover,
.a4fran3num li.active a,
.a4fran3num li.disabled {
 background-color: #607D8B;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 padding: 6px;
}
.a4fran3num li a:hover,
.a4fran3num li.active a {
 background-color: #2196f3;
 /* A 4 F R A N 3 - I R */
}

 

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=17236

guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی