آموزش نمایش موقعیت کاربران در صفحات سایت وردپرس

آموزش نمایش موقعیت کاربران در صفحات سایت وردپرس

آموزش نمایش موقعیت کاربران در صفحات سایت وردپرس

در سایت های مختلف موقعیت کاربران را در صفحات دیده اید و باعث خواهد شد تا کاربر زودتر به هدف خود برسد و کاربرد های دیگری هم دارد.

برای نمایش موقعیت کاربران در صفحات سایت کافیست کد زیر را ابتدا در functions.php سایت وردپرس خود قرار دهید

function a4fran3_breadcrumbs() {
 $delimiter = '»';
 $name = 'خانه';
 $currentBefore = '<span class="current">';
 $currentAfter = '</span>';
 if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
  echo '<div id="crumbs">';
  global $post;
  $home = get_bloginfo('url');
  echo '<a href="' . $home . '">' . $name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
  if ( is_category() ) {
   global $wp_query;
   $cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
   $thisCat = $cat_obj->term_id;
   $thisCat = get_category($thisCat);
   $parentCat = get_category($thisCat->parent);
   if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
   echo $currentBefore . 'دسته بندی &#39;';
   single_cat_title();
   echo '&#39;' . $currentAfter;
  } elseif ( is_day() ) {
   echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore . get_the_time('d') . $currentAfter;
  } elseif ( is_month() ) {
   echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore . get_the_time('F') . $currentAfter;
  } elseif ( is_year() ) {
   echo $currentBefore . get_the_time('Y') . $currentAfter;
  } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
   $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
   echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
  } elseif ( is_attachment() ) {
   $parent = get_post($post->post_parent);
   $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
   echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
   echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
  } elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
  } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
   $parent_id = $post->post_parent;
   $breadcrumbs = array();
   while ($parent_id) {
    $page = get_page($parent_id);
    $breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
    $parent_id = $page->post_parent;
   }
   $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
   foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
  } elseif ( is_search() ) {
   echo $currentBefore . 'نتایج جستجو برای &#39;' . get_search_query() . '&#39;' . $currentAfter;
  } elseif ( is_tag() ) {
   echo $currentBefore . 'برچسب &#39;';
   single_tag_title();
   echo '&#39;' . $currentAfter;
  } elseif ( is_author() ) {
    global $author;
   $userdata = get_userdata($author);
   echo $currentBefore . 'نویسنده ' . $userdata->display_name . $currentAfter;
  } elseif ( is_404() ) {
   echo $currentBefore . 'خطای 404' . $currentAfter;
  }
  if ( get_query_var('paged') ) {
   if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
   echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
   if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
  }
  echo '</div>';
 }
}

سپس میتوانید کد زیر را در هر بخش از قالب خود که قصد نمایش موقعیت مکانی کاربر را دارید جایگذاری کنید

<?php if (function_exists('a4fran3_breadcrumbs')) a4fran3_breadcrumbs(); ?>

 

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=17029

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی