استفاده از Family Link

Gmail و حساب Google فرزندتان در نرم افزار Family Link
بازدیدها: 14
Maps و حساب Google فرزندتان در نرم افزار Family Link
بازدیدها: 13
وارد کردن فرزند به سیستم iPhone و iPad در Family Link
بازدیدها: 16
آموزش جستجو و حساب Google فرزندان در Family Link
بازدیدها: 12
آموزش Chrome و حساب Google فرزندتان در Family Link
بازدیدها: 19
آموزش روشن یا خاموش کردن اعلان‌های Family Link
بازدیدها: 45