ایجاد و ویرایش آلبوم‌های عکس گوگل فوتوز Google Photos

ایجاد و ویرایش آلبوم‌های عکس گوگل فوتوز Google Photos

ایجاد و ویرایش آلبوم‌های عکس گوگل فوتوز Google Photos

ایجاد و ویرایش آلبوم‌های عکس گوگل فوتوز Google Photos

می‌توانید آلبوم عکس ایجاد و ویرایش کنید و مواردی مانند نقشه و نوشتار به آن اضافه کنید.

می‌توانید تا ۲۰٬۰۰۰ عکس یا ویدیو به هر آلبوم اضافه کنید.

 

یادداشت‌ها: 

 • آلبوم‌های زنده اکنون در همه کشورها دردسترس‌اند.
 • وقتی آلبوم بزرگی دارید شاید بعضی از ویژگی‌ها دردسترس نباشد.

ایجاد آلبوم جدید

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. عکسی را لمس کنید و نگه دارید و سپس عکس‌هایی را که می‌خواهید در آلبوم جدیدتان باشد انتخاب کنید؛
 4. در بالا، روی «افزودن» ضربه بزنید؛
 5. آلبوم را انتخاب کنید؛
 6. اختیاری: آلبوم جدید نام‌گذاری کنید؛
 7. روی «تمام» ضربه بزنید.

 

ایجاد آلبوم زنده 

برای افزودن خودکار عکس دوستان و اعضای خانواده، می‌توانید آلبومی تنظیم کنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. در پایین، روی کتابخانه آلبوم‌ها آلبوم جدید ضربه بزنید؛
 4. روی انتخاب افراد و حیوانات خانگی ضربه بزنید؛
 5. در گروه‌های چهره، روی «انتخاب» ضربه بزنید؛
 6. در بالا سمت چپ، روی تأیید ضربه بزنید.

 

تغییر شکل ظاهری آلبوم

تغییر عکس روی جلد

عکسی را که به‌عنوان عکس روی جلد آلبومتان نشان داده می‌شود تغییر دهید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. عکس موردنظرتان را باز کنید؛
 5. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» استفاده به‌عنوان جلد آلبوم کلیک کنید.

تغییر عنوان آلبوم

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. روی عنوان ضربه بزنید، سپس عنوان جدیدی تایپ کنید؛
 5. روی «تمام» ضربه بزنید.

 

تغییر موارد در آلبوم

جابه‌جا کردن موارد

می‌توانید با کشیدن عکس‌ها، ویدیوها، نوشتار و مکان‌ها، ترتیب آن‌ها را تغییر دهید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. در بالا سمت چپ، روی بزنید تا براساس جدیدترین، قدیمی‌ترین یا افزوده‌های اخیر مرتب کنید؛
  • همچنین می‌توانید برای حرکت عکس‌ها، آن‌ها را مستقیماً بکشید؛
 6. روی «تمام» ضربه بزنید.
افزودن، بارگذاری یا برداشتن عکس‌ها و ویدیوها

افزودن عکس‌

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «افزودن به آلبوم» ضربه بزنید؛
 5. مواردی را که می‌خواهید اضافه شود انتخاب کنید؛
 6. در بالا سمت چپ، روی تمام ضربه بزنید.

افزودن خودکار عکس

اگر چند نفر را انتخاب کنید، هر عکسی که آن افراد در آن هستند، به‌طور خودکار اضافه خواهد شد.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبومی را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  گزینه‌ها افزودن ضربه بزنید؛
 5. گروه‌های چهره‌ای را که می‌خواهید به‌طور خودکار اضافه شود انتخاب کنید؛
  • اگر هیچ گروه چهره‌ای نشان داده نشد، شاید لازم باشد گروه چهره‌ها را روشن کنید؛
 6. در بالا سمت چپ، روی تأیید ضربه بزنید.

هروقت عکسی به آلبوم افزوده شود، اعلان دریافت می‌کنید. برای توقف دریافت اعلان، مطلع شوم را خاموش کنید.

 

توقف افزودن خودکار عکس

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبومی را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  گزینه‌ها ضربه بزنید؛
 5. در بخش «افزودن خودکار عکس»، روی عکس فرد موردنظرتان ضربه بزنید؛
 6. روی توقف ضربه بزنید.

اگر فردی را بردارید، عکس‌های جدیدش اضافه نخواهد شد. همه عکس‌های موجود در آلبوم باقی می‌مانند.

توجه: فناوری گروه‌بندی چهره بی‌نقص نیست. ممکن است گاهی عکس‌هایی که افراد انتخاب‌شده در آن نیستند نیز اضافه شوند.

برداشتن عکس

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. برای مواردی که می‌خواهید برداشته شوند، روی «برداشتن» ضربه بزنید؛ توجه: عکس‌ها و ویدیوهایی که از آلبوم‌هایتان برمی‌دارید همچنان در کتابخانه Google Photos شما خواهند بود، مگر اینکه آن‌ها را از بخش اصلی «عکس‌ها» حذف کنید.
 6. روی «تمام» ضربه بزنید.

افزودن نقشه و مکان

افزودن مکان

می‌توانید به آلبوم‌هایی که ایجاد کرده‌اید مکان و نقشه اضافه کنید. اگر آلبوم را هم‌رسانی کنید، این اطلاعات نیز هم‌رسانی می‌شود.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. روی «مکان» ضربه بزنید؛
 6. تصمیم بگیرید کدام یک از این موارد اضافه شوند:
  • مکان: نام یک مکان.
  • نقشه: نقشه مقصد سفر.
  • همه مکان‌های پیشنهادشده: مکان‌ها و نقشه‌های پیشنهادشده توسط Google Photos.
 7. روی «تمام» ضربه بزنید؛
 8. برای جابه‌جا کردن مکان در یک آلبوم، روی «بیشتر»  ویرایش آلبوم ضربه بزنید، آن را به جایی که تعلق دارد بکشید روی انجام شد ضربه بزنید .

برداشتن مکان‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. برای مواردی که می‌خواهید بردارید، روی «برداشتن» ضربه بزنید؛
 6. روی «تمام» ضربه بزنید.

افزودن یا تغییر نوشتار

افزودن نوشتار

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. روی «نوشتار» ضربه بزنید؛
 6. نوشتار را اضافه کنید و روی «تمام» ضربه بزنید؛
 7. برای جابه‌جا کردن کادر نوشتاری، روی «بیشتر»  ویرایش آلبوم ضربه بزنید، کادر را به مکان دیگری بکشید روی «تمام» ضربه بزنید .

تغییر یا حذف نوشتار

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
  • ویرایش نوشتار: روی نوشتار ضربه بزنید، سپس آن را تغییر دهید؛
  • حذف نوشتار: روی «برداشتن» ضربه بزنید؛
 5. روی «تمام»  ضربه بزنید.

حذف آلبوم

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر»  حذف آلبوم ضربه بزنید. عکس‌ها و ویدیوهایی که در آلبوم هستند همچنان در کتابخانه Google Photos شما می‌مانند، مگر از بخش اصلی «عکس‌ها» حذفشان کنید.

اگر شما ایجادکننده آلبوم نباشید، چه کاری می‌توانید انجام دهید

 • فقط فرد ایجادکننده آلبوم می‌تواند این تغییرات را در آن ایجاد کند.
 • اگر در آلبومی مشارکت دارید اما آن را ایجاد نکرده‌اید، فقط می‌توانید عکس و ویدیو اضافه کنید.

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=20580

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی